การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.ทัศนีย์  เมืองแก้ว  รองเลขาธิการสำนักงงานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบถึงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนการประเมินผลการควบคุมภาในระดับหน่วยงานรัฐตามแบบต่างๆ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1997838533638571