สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาดังกล่าว ณ เดอะไทค์ รีสอร์ท ชลบุรี ในการนี้ อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมให้ความรู้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรของ ศูนย์ประเมินผล สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/photos/a.2292192514388946/2292192791055585/?type=3&theater;