รธก.สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ร่วมลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ อาทิ ถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา การดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวครบวงจร นอกจากนี้ ได้ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ร่วมพบประชาชน ณ สถานีผลิตน้ำปะโค และเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองหนองคาย – อำเภอสระใคร โดยร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคายในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1988734297882328