การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ครั้งที่ 4/2561 โดยที่ประชุมได้ร่วมรับทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 และร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1977072315715193