การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ปี 2562 ของ สศก.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ปี 2562 ของ สศก. ณ ห้องห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคาร สศก. ในหัวข้อ แผนปฏิบัติงานการพัฒนาองค์การของ สศก. ปี 2562, ตัวชีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ, การประเมินผู้บริหารองค์กร, ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท./หน่วยงานขึ้นตรงของ สศก., และแนวทางการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศก. ปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1970641083024983