สศก. ร่วมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ (อ.ก.พ. กรม / อ.ก.พ. กรม ผู้ได้รับคัดเลือก และฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม) ณ ห้อง Mayfair Ballroom c ชั้น 11 The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งการแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาท อ.ก.พ. กรม กับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุธโส และระดับชำนาญงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1969099513179140