การประชุมเตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ตลอดจนแบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณดังกล่าวต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1968768613212230