รธก.สศก. ร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการทำเกษตรพันธสัญญา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำการเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงงานแปรรูปสับปะรดในแหล่งผลิตภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเกษตรกร จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ภาคเอกชน บ.ไพร์ม โพรดักส์ อินดีสตรี้ จก. จังหวัดชลบุรี , บ.อาหารสยาม จก. (มหาชน) จ.ชลบุรี , บ.สยามอุสาหกรรมเกษตรอาหาร จก.(มหาชน) จ.ระยอง และภาคราชการ ได้แก่ เกษตรจังหวัดระยอง นักวิชาการเกษตรจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด ชลบุรี ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ผู้แทนสำนักงานจังหวัดระยอง พาณิชย์จังหวัดระยองและนักวิชาการพาณิชย์จังหวัดระยอง และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดระยอง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1966133380142420