รธก.สศก. ร่วมงานข้าราชการจิตสาธารณะ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงาน “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การบรรยาย และมอบโล่กระกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามมาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1930997636989328