รธก.สศก.ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.ภูเก็ต

     วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
     โดยได้ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ทั้ง 8 หน่วยงาน ณ โดยห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต และได้ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ หน้างานฝายคลองพระแทว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร) และผลการดำเนินงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ (โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ) 
      ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดภูเก็ตดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร และแผนงานที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1923178124437946