การประชุมการนำไม้ยางพารามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมการนำไม้ยางพารามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบข้อมูลยางพารา และระเบียบ เงื่อนไข ข้อกำหนดและขั้นตอนในการตัดไม้ยางพาราในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความต้องการใช้ไม้ยางพารา ตลอดจนการตรวจรับรองมาตรฐาน (Forest Standard Certification : FSC/Program for Endorsement of Forest Certification Scheme : PEFC) การพิจารณาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1911619485593810