สศก. จัดประชุมสรุปผลจัดทำรายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทำให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า” ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาซึ่งได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทำให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า พร้อมให้พิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นรูปธรรม แล้วนำเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 15 หน่วยงานจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวม 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กระทรวงการคลัง (กรมธนรักษ์) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1885576238198135