รธก.สศก.ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

วันที่ 12 กันยายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยผู้แทนกลุ่มจังหวัด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1869278333161259