ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการของ รมว.กษ.

วันที่ 10 กันยายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมี นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก.นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) ทิศทางการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 2) ผลงานโดดเด่นของ กษ. 3) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคเอกชน 4) ประเด็นปัญหาสำคัญที่คาดว่าจะมีการนำมาพิจารณาหรือสอบถามในการตรวจราชการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1867050340050725