สัมมนา ศปผ.61

วันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ ได้มี นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางประนาถ พิพิธกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ผอ.กนผ. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เคยทำงานร่วมกับ ศปผ. และได้นำเสนอข้อคิดในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ศปผ. ในการลงพื้นที่ และการทำรายงานผลการประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศปผ. ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=882769291908984