การสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนานักนโยบายเกษตร 4.0

การสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนานักนโยบายเกษตร 4.0 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนานักนโยบายเกษตร 4.0 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีนาย พลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร และจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1855459707876455