สศก. จัดประชุมหารือเพื่อขยายผลการประกันภัยการเกษตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือตามบัญชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ในฐานะฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม ในการจัดทำแนวทางการขยายระบบประกันภัยพืชผลไปยังพืชผลเกษตรอื่น โดยนำแนวคิดจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือประกอบด้วย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการทำประกันภัยการเกษตรที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานโดยนายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธ.ก.ส. ดร.อมรศักดิ์ มาลา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายไพบูลย์ เปี่ยมแมตตา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย คปภ. และ ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยผลจาการประชุมหารือจะเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำ Road Map เพื่อขยายผลการประกันภัยไปยังพืช/สัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1844451315643961