การประชุมโครงการวิจัย ลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงใหญ่

วันที่ 20-21 ส.ค.2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก.เป็นประธานการประชุมในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการลดความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้ทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ซึ่งเป็นการบูรณาการวิจัยระหว่าง สศก. กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาให้ทราบถึงแนวทางปฎิบัติที่ช่วยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงทดลองที่มีการกำกับดูแลทุกขั้นตอนกับการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปัญหาจากการสูญเสียดังกล่าว ทั้งมีรูปแบบการทำงานในลักษณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักวิจัยจากต่างสาขาอาชีพและถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง น้องสู่พี่ ทั้ง เศรษฐกร นักวิชาการสถิติ วิศวกร นักวิชาการเกษตรด้านข้าว และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีคณะนักวิจัยกว่า 20 คน รวมทั้งคณะเจ้าหน้าการเงินที่ร่วมในโครงการได้ดำเนินการร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรระหว่างกันรูปแบบใหม่ภายใต้แนวทางการพัฒนา OAE Smart Officer 2560-2564 ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1841488782606881