การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง และประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1-3) พร้อมทั้ง พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีการสนับสนุนการจัดการความรู้ดีเด่นและคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1841459989276427