สศก.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคและกระบวนการพัฒนาฯ

สศก.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคและกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและกลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ” วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานเปิดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคและกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและกลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมี นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ สศก.มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติให้แก่บุคลากรของ สศก.สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติอาจารย์กิติชัย รัตนะ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรมาบรรยายทอดถ่ายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1841428939279532