การสัมมนาการพัฒนาเทคนิค เครื่องมือวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์/วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี2561 ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ท่าน คือ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ และ นางจันทร์ธิดา มีเดช รวมทั้ง นางประนาถ พิพิธกุล ผอ. ศูนย์ประเมินผล สศก. ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1814708991951527