ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นคณะทำงานฯ และนายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวมและรายโครงการย่อย (ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน 2561) ของ สศก. ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/?hc_ref=ARTd4t9nNdwMW5VkN5ZtMI4vFjQwhIC5j6jEJE2r2CcHbGWNh1mv9fOTQMnpJ1ZOPi0&fref=nf