“เกณฑ์ประเมินผลและแผนปฏิบัติงาน กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ปี 2562”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ได้จัดสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์ประเมินผลและแผนปฏิบัติงาน กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ปี 2562” ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ปฏิบัติงานร่วมกับกองทุนฯ สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/?hc_ref=ARTNY2IhHoqwpI3zn0CmIjtCMrNwfGKrtMohUAXUMtE2aCjT9z3wn44uSLrcS-ZJwi4&fref=nf