สศท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2 /2561

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) ได้มอบนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยในอนาคตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ในคราวประชุม คณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ประธานคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล สศท.1-12 ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สศก.ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่นักวิจัย สศท.1-12 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สศท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1790969540996609