ศก. จัดอบรมสัมมนา “กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์”

สศก. จัดอบรมสัมมนา “กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์” รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 กรกฎาคมคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดจัดอบรมสัมมนา “กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์” รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อชี้แจงกลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ตลอดกระบวนการแก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1776657925756634