จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Lost Harvest and Wasted Food (การจัดการการสูญเสียอาหารจากการเก็บเกี่ยวและอาหารที่ถูกทิ้งจากการบริโภค) ครั้งที่ 3

จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Lost Harvest and Wasted Food (การจัดการการสูญเสียอาหารจากการเก็บเกี่ยวและอาหารที่ถูกทิ้งจากการบริโภค) ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ ร่วมฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Lost Harvest and Wasted Food (การจัดการการสูญเสียอาหารจากการเก็บเกี่ยวและอาหารที่ถูกทิ้งจากการบริโภค) ครั้งที่ 3 โดยมีนายไพบูลย์ เตชะกัมพลสารกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กศป. เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่อง Lost Harvest and Wasted Food (การจัดการการสูญเสียอาหารจากการเก็บเกี่ยวและอาหารที่ถูกทิ้งจากการบริโภค) ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Lost Harvest and Wasted Food