สศก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำคู่มือ โครงการคู่มือสถิติขั้นสูงสำหรับการประเมินผล

สศก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำคู่มือ “โครงการคู่มือสถิติขั้นสูงสำหรับการประเมินผล” วันที่ 9 เมษายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำคู่มือ “โครงการคู่มือสถิติขั้นสูงสำหรับการประเมินผล” ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการด้านการประเมินผลของ สศก.สามารถใช้การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงในการประเมิลผลโครงการได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ดังกล่าว