คณะที่ปรึกษา รมว. กษ. ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สศก.

        วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและซักถามแนวทางการดำเนินงานของ สศก. รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่ของ สศก. การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และสถานการณ์สินค้าเกษตรล่าสุด ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-- -- -- -- --