รธก.สศก. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สศท.4 และเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ

         วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการ สศท.4 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ( ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
-- -- -- -- --