รธก.สศก.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการฯ

         วันที่ 12 มีนาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อมาร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคการเกษตร และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งเข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าในเรื่องสำคัญ อาทิ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....) การแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) การปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ และการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะประเภทรถแท็กซี่ #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #กขป.5
-- -- -- -- --