การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (working Team) ครั้งที่ 2/2556 โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงข้อมูลการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-- -- -- -- --