สศก.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัด

          สศก.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัด ณ ห้องอบรมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายเสกสรร ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด และเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด มีผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 /กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร รวม 45 คน
-- -- -- -- --