สศก. ร่วมประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561(4 แผนงาน 16 โครงการ) และความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในขณะนี้ #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #ไทยนิยมยั่งยืน #คณะรักษาความสงบแห่งชาติ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --