สศท.7 และ สศท.12 ร่วมกันจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ.

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ เขาค้อรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 นายชีวิต เม่งเอียด ผอ.สศท.7 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุในการฝึกอบรม เพื่อให้ ศกอ. และเจ้าหน้าที่ของ สศท.7 และ สศท.12 ให้สามารถปฏิบัติการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์งาน และศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางด้านการผลิต การตลาดที่สำคัญ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองอย่างมีประสิทธิภา
-- -- -- -- --