รธก.สศก. ร่วมการประกาศ วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนฯ

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประกาศ "วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับการประกาศวาระแห่งชาติครั้งนี้ ได้นำมิติด้านสิทธิมนุษยชน เป็นตัวช่วยขับเคลื่อน โดยใช้กลยุทธ์และกลวิธีที่สำคัญเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ภายใต้ รหัส ชื่อว่า 4 (สร้าง) + 3 (ปรับ) + 2 (ขับ) + 1 (ลด) = GOAL (สังคม สันติสุข สงบ)
-- -- -- -- --