โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ณ ห้องศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของ สศก. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง